top of page
Close up of calm female patient sitting with tube and needle during IV infusion_edited.jpg

Welcome to Best IV Therapy 

Բջջային կաթիլային ծառայություն

Best IV Drip Menu

 • 1L Nitrate chloride Solution - Vitamins can be added starting at $35

  Learn More
  199 US dollars
 • Best IV's Immunity Boost is the most potent virus-fighting Drip

  Learn More
  249 US dollars
 • Detox your body and renew your liver with this Cleanse Drip

  Learn More
  249 US dollars
 • Look your best with Best IV's Beautifying drip

  Learn More
  249 US dollars
 • Boost your energy level with this performance-enhancing Drip

  Learn More
  299 US dollars
 • Hangover has no power over this "Reboot & Renew" Drip

  Learn More
  299 US dollars
 • When you need all the IV Drips in one bag

  Learn More
  299 US dollars
 • NAD IV drip is the easiest way to time travel

  Learn More
  599 US dollars
 • Anything under the sun for MYO Drip lovers

  Learn More
  Price Varies
Concrete Wall

Stephanie, Valencia CA

"Great Mobile IV Therapy in Santa Clarita. This was my first time getting IV Vitamin Therapy and it was super easy..."

Eva, Santa Clarita CA

"Lucy is a great professional RN. She knows what she does. Amazing Results!! The best affordable prices for IV Therapy in Santa Clarita."

Vatche, Stevenson Ranch CA

“Very nice nurse helped my grandfather recover for 2 months. Excellent IV Therapy service in Santa Clarita”

Sky
Pleasant professional nurse looking at the IV drip bottle.jpg

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Best IV Therapy-ում մենք պարտավորվում ենք տրամադրել ձեզ լավագույն կաթիլային և բժշկական ծառայություններ ընկերական մթնոլորտում: Երկար տարիների փորձով մենք վաստակեցինք արժանի համբավ՝ որպես լավագույն շարժական IV թերապիա մատակարարող Լոս Անջելեսի տարածքում: Զանգահարեք, գրեք կամ զրուցեք մեզ հետ, եթե որևէ հարց ունեք առաջարկվող կաթիլների և ծառայությունների վերաբերյալ: 


We are dedicated to providing the best IV therapy experience, allowing our patients to feel relaxed and rejuvenated with the convenience of a mobile IV Therapy service in Santa Clarita and San Fernando Valley.
 
 

bottom of page